Adref – Home

Newyddion

Yn Eisiau: Cynghorydd Newydd

Wanted: New Councillor

Ferwig Community Council have a vacancy for a new councillor. If interested, please contact the Clerk, Mrs Melanie Davies on 01239 621329 / clerc@ferwig.org

Poster cinio nadolig

Cinio Nadolig yr Henoed / Senior Citizen’s Christmas Lunch

Cynhelir y cinio hwn am 12.30 o’r gloch ar 6 Rhagfyr yng Nghlwb Golff Aberteifi, Gwbert. Croeso mawr i drigolion y Cyngor Cymuned sy’n 70 oed neu drosodd. Cysylltwch â’r Clerc, Melanie Davies ar 01239 621329 i gadw lle. Y cyntaf i’r felin gaiff falu.

The annual Christmas lunch will be held at 12.30pm on 6 December at Cardigan Golf Club, Gwbert. We extend a warm welcome to the Community Council’s senior citizens (70+ years of age). Please contact the Clerk, Melanie Davies on 01239 621329. First come first served.

Cynghorydd Newydd wedi’i Gyfethol / Newly Appointed Councillor:

Dymuna’r Cyngor groesawu Mrs Delyth Phillips, a benodwyd yn swyddogol yng nghyfarfod y Cyngor ar nos Lun 7 Hydref, yn Gynghorydd ar Gyngor Cymuned y Ferwig. 

The Council wish to welcome Mrs Delyth Phillips, co-opted as Councillor at the Council meeting held on Monday 7 October.Yn Eisiau / Wanted:

Yn dilyn ymadawiad y Cynghorydd clodwiw, Ann Stokoe, mae sedd wag i’w llenwi ar y Cyngor. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â’r Clerc, Melanie Davies ar 01239 621329 neu clerc@ferwig.org

Following the resignation of the excellent Councillor Ann Stokoe, there is a vacancy on the Council. If you wish to express an interest as Councillor, please contact the Clerk, Melanie Davies on 01239 621329 or clerc@ferwig.org

Dyddiad cau / Closing date: 20 Gorffennaf / 20 July 2019

 

Cinio Blynyddol

Cynhaliodd y Cyngor Cymuned ei ginio blynyddol yn 2019 yng Nghlwb Golff Aberteifi. Cafwyd cinio dymunol dros ben lle talodd y Cadeirydd ymadawol, sef y Cyng. Dilwyn Jenkins, deyrnged i’r Clerc, Mrs. Hildreth Owen, ar ei hymddeoliad. Dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Y Clerc newydd yw Mrs Melanie Davies.

The Community Council held its 2019 annual dinner at Cardigan Golf Club. Outgoing Chair, Cllr Dilwyn Jenkins, paid tribute to the Clerk, Mrs Hildreth Owen on her retirement. The Council wish her well for the future. The new Clerk is Mrs. Melanie Davies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *