Cymuned – Community

Adroddiad-ar-y-Ddyletswydd-Bioamrywiaeth-a-Chydnerthedd-Ecosystemau/Biodiversity Report -2023

Y Ferwig
Pentref dair milltir i gyfeiriad y gogledd o Aberteifi yw hwn, sy’n ganolfan i’r gymuned amaethyddol o’i amgylch. Mae tystiolaeth yn yr ardal fod pobl wedi byw yn y cyfnod cynhanesyddol neu Frythonig-Rufeinig cynnar ar sail yr olion niferus o gnydau sydd wedi’u dynodi yno. Mae llawer ohonynt o’r siâp petryal prinnach… Darllenwch Fwy

Ferwig
A village lying three miles north of Cardigan, being the centre for the surrounding agricultural community. There is evidence of early habitation from the many crop marked enclosures of pre- historic or early Romano British dating that have been recognised in the area. Many of them are of the rarer rectangular shape… Read More

Felinwynt
Wrth deithio ar hyd ffordd yr arfordir rhwng y Ferwig ac Aberporth, fe fyddwch yn dod ar draws arwydd sy’n dangos Felinwynt. Yn ôl yr haneswyr, arferai melin wynt sefyll yma ar un tro, sawl canrif yn ôl, ond ni all neb roi union ddyddiad … Darllenwch Fwy

Felinwynt
When travelling along the coastal road between Ferwig and Aberporth you will come across a name sign showing Felinwynt, which is the Welsh for Windmill. Historians agree that at one time, many centuries ago, a windmill stood here although no one can give an exact date… Read More

Y Mwnt
Cymer y Mwnt ei enw o’r bryn serth sy’n edrych dros y bae. Caiff yr eglwys fach, sy’n swatio ar y clogwyn uwchlaw’r bae, ei hadnabod fel Eglwys y Grog ac mae’n dyddio i’r 13eg ganrif neu’r 14eg ganrif, ond cafodd ei hadeiladu ar safle a sefydlwyd erbyn y 6ed Ganrif fel arhosfan ar lwybr y pererinion rhwng Ynys Enlli a Thyddewi… Darllenwch Fwy

Mwnt
Mwnt takes its name from the steep hill that dominates the bay. The little church nestling on the cliff above the bay is known as Eglwys y Grog (The Church of the Holy Cross) and dates from the 13th or 14th Century although it was built on a site that had been established by the 6th Century as a stop off point on the pilgrim’s route between Bardsey and St David’s… Read More

Pen-y-parc
Pentref bach o 1000 o drigolion 2.5 milltir i gyfeiriad y gogledd o Aberteifi yw Pen-y-parc. Mae ganddo ysbryd cymunedol gwych yn sgil Pwyllgor Lles y Pentref sy’n trefnu’r Carnifal a’r Diwrnod Mabolgampau blynyddol, ynghyd â gweithgareddau codi arian eraill… Darllenwch Fwy

Penyparc
Penyparc is a small village of 1000 residents located 2.5 miles north of Cardigan. It has a great community spirit at the heart of which is The Village Committee (Pwyllgor Lles) which organises the annual Carnival and Sports Day and other fund raising activities… Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *